Công ty than Quang Hanh - TKV

Địa chỉ trụ sở: Số 302 đường Trần Phú, phường Cẩm Thành, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033.3717457
Số fax: 033.3862739
Địa chỉ website: www.quanghanhcoal.vn  
 

Cơ cấu tổ chức