Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, Quảng Ninh
Điện thoại: 033 385 1741
Số fax: 033 385 1454
 

Cơ cấu tổ chức