Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Khu 7 phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Điện thoại: 033 386 2601
Số fax: 033 386 0288
 

Cơ cấu tổ chức