Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng - Vinacomin

Địa chỉ trụ sở: Khu 4 thị trấn Lộc Thắng, Bảo Lâm, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 3961682
Số fax: 063 3961680
 

Cơ cấu tổ chức