Công ty CP than Núi Béo

Địa chỉ trụ sở: 799 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: 033. 3825220
Số fax: 033. 3625270
Địa chỉ website: www.nuibeo.com.vn  
 

Cơ cấu tổ chức