Ban QLDA tổ hợp bauxit - nhôm Lâm Đồng

Địa chỉ trụ sở: Khu 2, Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng
Điện thoại: 063 396 0886
Số fax: 063 396 0676
 

Cơ cấu tổ chức