STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại
+ Đảng ủy Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
1 Lê Minh Chuẩn Bí thư 04. 38516649
2 Phùng Văn Vịnh Chánh Văn phòng 04.35160509
+ Đảng ủy than Quảng Ninh
1 Ngô Hoàng Ngân Bí thư 033.3823449
2 Mai Lê Thành Phó Bí thư thường trực 033.3816426
3 Vũ Viết Cường Phó Bí thư 033.3823501
4 Bùi Văn Kỹ Chánh Văn phòng 033.3823448
+ Hội đồng thành viên
1 Lê Minh Chuẩn Chủ tịch HĐTV 04.38516649
2 Đặng Thanh Hải Thành viên HĐTV - Tổng giám đốc 033 362 5779
3 Nguyễn Văn Hải Thành viên HĐTV 04.37844033
4 Phạm Văn Mật Thành viên HĐTV 04.38519923
5 Nguyễn Chiến Thắng Thành viên HĐTV
6 Vũ Thành Lâm Thành viên HĐTV
7 Nguyễn Văn Sỹ TB Thư ký HĐTV 04.3518 0940
+ Ban lãnh đạo điều hành
1 Đặng Thanh Hải Tổng giám đốc
2 Vũ Mạnh Hùng Phó TGĐ
3 Trần Văn Chiều Phó TGĐ 04.35162348
4 Vũ Thành Lâm Phó TGĐ 033 361 1509
5 Nguyễn Văn Biên Phó TGĐ 04.35161537
6 Ngô Hoàng Ngân Phó TGĐ
7 Nguyễn Anh Tuấn Phó TGĐ 04.3516 0121
8 Nguyễn Ngọc Cơ Phó TGĐ
9 Phạm Trung Hưng Chánh Văn phòng 04.3516 0126
10 Lê Quang Dũng Kế toán trưởng
+ Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam
1 Đỗ Đình Hiền Chủ tịch Công đoàn
2 Lê Thanh Xuân Phó Chủ tịch
3 Nguyễn Xuân Hán Phó Chủ tịch
4 Nguyễn Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch
5 Vũ Đức Kiên Chánh văn phòng 04.63284245
6 Đỗ Thị Nhung Trưởng ban Nữ công 04.62963152
7 Vũ Thị Hải Yến Chủ nhiệm UBKT 04.62902652
8 Nguyễn Thị Sự Trưởng ban Tài chính 04.62978452
9 Nguyễn Quang Tê Trưởng ban Tuyên giáo 033.3624192
+ Đoàn Than Quảng Ninh
1 Lê Quang Thành Bí thư 033.3821452
2 Phạm Thịnh Hoàn Phó Bí thư 033.3821452
3 Nguyễn Văn Quyết Phó Bí thư 033.3821452
4 Trần Tuấn Anh Phó Bí thư 033.3821452
5 Vũ Hồng Thắm Chánh văn phòng 033.3821452
 
 

Cơ cấu tổ chức