Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động công nhân trong tình hình mới

Thứ ba - 25/09/2012 16:25
Việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi Đảng cần tăng cường lãnh đạo công tác vận động công nhân.Trong quá trình đổi mới, Đảng đã ban hành các Nghị quyết về công tác vận động quần chúng và xây dựng giai cấp công nhân, làm cơ sở, định hướng cho công tác vận động CNVCLĐ.
Nghị quyết 20/NQ-TW của Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước đã chỉ rõ, để tăng cường vận động công nhân cần giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân, tạo được chuyển biến thật sự mạnh mẽ và rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân (về nhà ở tại các khu công nghiệp, tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã hội, nơi sinh hoạt văn hoá, cơ sở nuôi dạy trẻ...) tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của giai cấp công nhân. Xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp.
 
Do đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động công nhân trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo các cấp công đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp như: tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ về đường lối của Đảng trong tình hình mới; Các cấp ủy đảng lãnh đạo công đoàn tham gia bổ sung, sửa đổi, xây dựng và thực hiện nghiêm hệ thống chính sách, pháp luật đối với công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò của công đoàn trong công tác vận động CNVCLĐ; đổi mới mô hình tổ chức, nội dung và phương thức phối hợp hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác vận động công nhân, lao động./.
 

Tác giả bài viết: P.V

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết