Ban hành các quy định mới về tài chính công đoàn

Thứ hai - 28/01/2013 14:13
Đầu năm 2013, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã ban hành 4 Quyết định về công tác tài chính công đoàn gồm Quyết định số 168/QĐ- TLĐ về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn; Quyết định số 169/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn; Quyết định số 170/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí CĐ theo Luật CĐ năm 2012 và Quyết định số 171/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở.
Nguồn thu tài chính công đoàn theo Điều 26 Luật công đoàn năm 2012, bao gồm: Thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn; Thu kinh phí công đoàn, Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ và thu khác. Về quy định thời gian đóng kinh phí CĐ: Cơ quan, tổ chức, DN đóng kinh phí CĐ mỗi tháng một lần; đối với DN kinh phí CĐ của tháng trước đóng vào 10 ngày của đầu tháng sau; đối với đơn vị hành chính sự nghiệp, đóng kinh phí CĐ cùng với kỳ rút kinh phí chi lương hằng tháng của đơn vị.
 
Đối với các cơ quan, tổ chức, DN có quy mô nhỏ hoặc DN có chu kỳ sản xuất sản phẩm kéo dài, không đóng được kinh phí CĐ hằng tháng, LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành T.Ư, CĐ TCT trực thuộc TLĐ quy định thời gian đóng phí CĐ của các đối tượng này cho phù hợp... Đối với DN, khoản đóng kinh phí CĐ thì hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh. Đối với tổ chức đơn vị sử dụng các nguồn khác đóng kinh phí CĐ thì được hạch toán vào chi phí các nguồn khác của đơn vị.
 
Về phân phối nguồn thu tài chính công đoàn: Công đoàn cơ sở được sử dụng 65% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn và 100% số thu khác của đơn vị. Công đoàn cấp trên cơ sở; LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được sử dụng 35% tổng số thu kinh phí công đoàn và 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn. Thu khỏc của đơn vị nào đơn vị đó được sử dụng.
 
Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn giữa LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc do LĐLĐ tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn quy định.
Về vấn đề thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở được quy định cụ thể, chi tiết tại quyết định số 171/QĐ-TLĐ. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013./.
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết