10:57 ICTThứ Ba, 16/08/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV
Thứ Bảy, ngày 09/10/2021

Xác định ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã ban hành nhiều quy định nhằm tăng cường trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Na Dương đã ban hành các quy định yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên phải nghiêm túc quán triệt và thực hiện những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đứng đầu cấp ủy các cấp.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặc biệt là vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”, để từ đó xác định và nhận diện rõ những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên và đưa ra các giải pháp cụ thể.

Trên cơ sở các quy định của Trung ương, cấp ủy, Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Na Dương đã tổ chức quán triệt nghiêm túc và cụ thể hóa thành các quy định cụ thể về nêu gương sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của Công ty và mỗi cán bộ, đảng viên, đưa nội dung nêu gương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao vào kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm. Đi kèm với đó là đổi mới phong cách, lề lối làm việc; bảo đảm dân chủ, không độc đoán, chuyên quyền, quan liêu. Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp gắn với đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh Công ty Nhiệt điện Na Dương - TKV

Đảng bộ Công ty nhiệt điện Na Dương gồm 03 chi bộ trực thuộc với tổng số 95 đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ về lý luận chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ, trực tiếp làm nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên hầu hết các lĩnh vực quan trọng trong Công ty.  Xác định rõ vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tác động trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, sự phát triển của Công ty, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Trên cơ sở đó, từ đặc thù của Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty xác định để thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cần gắn chặt việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống. Từ đó, Đảng bộ Công ty chủ động chọn 3 khâu đột phá chính.

Đầu tiên là xây dựng và thực hành đạo đức cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, ban hành các chuẩn mực đạo đức để tổ chức thực hiện và xác định năm nội dung trọng tâm trong thực hành đạo đức của người cán bộ đảng viên là: làm chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người; học và làm theo Bác với phong cách quần chúng; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nói đi đôi với làm, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh việc nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy, trưởng, phó các phòng ban; đơn vị, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Từ đó, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm thực hiện tốt năm trọng tâm trên tạo sự lan tỏa, góp phần nâng cao đạo đức nghề nghiệp theo lời dạy của Bác và thực hành đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với cán bộ, đảng viên, cán bộ công nhân viên trong Công ty.

Tiếp theo là tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Na Dương luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa và vai trò, tầm quan trọng của chi bộ. Do đó, Ban chấp hành luôn xác định, lấy chi bộ làm nền tảng, làm cơ sở trọng điểm để triển khai Chỉ thị 05 và ngược lại, lấy việc thực hiện Chỉ thị 05 như một công cụ để nâng cao chất lượng chi bộ; đồng thời việc triển khai Chỉ thị 05 phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Với quan điểm đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành một số nghị quyết về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng ủy Công ty. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi ủy, chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên, việc đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ đã trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và ngược lại, việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ tạo điều kiện để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở nên sinh động, thiết thực, hiệu quả.

Cuối cùng là tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là trong cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ đặc điểm mang tính đặc thù, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xác định: tập trung nâng cao nhận thức, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị, ban chấp hành đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác tuyên truyền trong Công ty. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các quy định, các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế, quy định của các cấp, các ngành, của Tổng công ty Điện lực - TKV và Tập đoàn TKV.

Thông qua việc triển khai thực hiện 3 khâu đột phá, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Công ty đã được nâng lên một bước. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc. Nhiều tấm gương về bản lĩnh chính trị, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống hết lòng, hết sức tận tụy với công việc, được cán bộ công nhân viên yêu mến, tín nhiệm điều đó, đã góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến tích cực và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên, từ đó, từng bước tăng cường và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và cán bộ công nhân viên đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Tinh thần trách nhiệm nêu gương không phải tự nhiên mà có, mà phải thông qua giáo dục, rèn luyện không ngừng. Khi nâng cao được trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp sẽ góp phần hạn chế sự tha hóa quyền lực, nhất là lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng quyền lực để trục lợi. Vì vậy, công tác giáo dục, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong tình hình mới.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên