16:37 ICTThứ Hai, 24/02/2020
Than Đèo Nai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thứ Năm, ngày 18/04/2019

Ngày 16/4/2019, Công ty CP than Đèo Nai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có 16 cổ đông với số cổ phần sở hữu và đại diện theo ủy quyền là 20.239.412 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua chương trình; Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD năm 2019; Báo cáo tài chính và kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát (BKS); Phân phối lợi nhuận của năm 2018; Thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018, mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thẩm định của BKS về hoạt động quản lý Công ty của HĐQT năm 2018; Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Huy động vốn phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo về việc điều chỉnh dự án “Cải tạo mở rộng Mỏ than Đèo Nai - Công ty CP than Đèo Nai-TKV” nay là Công ty CP than Đèo Nai - Vinacomin.

Theo đó năm 2018, Công ty CP than Đèo Nai đã sản xuất được 2.110 nghìn tấn than, tiêu thụ được 2.128 nghìn tấn than; bốc xúc 20.433 nghìn m3 đất đá, doanh thu đạt 2.942 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 79,3 tỷ đồng, tiền lương bình quân là 9.867 nghìn đồng/người/tháng, chi trả cổ tức là 10%/vốn điều lệ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty là: than sản xuất 2.270 nghìn tấn, than tiêu thụ 2.248 nghìn tấn, đất đá bốc xúc 21,6 triệu m3, lợi nhuận trước thuế 22,4 tỷ đồng, doanh thu 3.052 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là ≥ 4%/vốn điêu lệ.

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP than Đèo Nai năm 2019 đã kết thúc và thành công tốt đẹp. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Giá vàng

Loại Mua Bán
Vàng miếng SJC 47,700 49,200
Vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng 46,750 49,330

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 67.60 -0.52%
Đồng USD/lb 2.6066 0.51%
Chì USD/tấn 1,870.75 -3.25%
Aluminum USD/tấn 1,713.50 0.15%
Thiếc USD/tấn 16,630.00 0.33%
Kẽm USD/tấn 2,115.00 0.14%
Nickel USD/tấn 12,445.00 -1.08%

Các đơn vị thành viên