NBC: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã mua 4.476.509 CP
Thứ Tư, ngày 14/03/2018

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 4.476.509 CP.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Mã chứng khoán: NBC

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19.572.922 CP (tỷ lệ 52,9%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Công Hương

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4.476.509 CP

- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4.476.509 CP

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.049.431 CP (tỷ lệ 65%)

- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/03/2018

- Ngày kết thúc giao dịch: 01/03/2018.