MVB: 23.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (200 đ/cp)
Thứ Năm, ngày 17/05/2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MVB của Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/05/2018

3. Lý do và mục đích:

* Trả cổ tức bằng tiền năm 2017:

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Thời gian thực hiện: 15/06/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán thống kê tài chính - Tầng 5 Trụ sở Văn phòng Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP (Số 1 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 15/06/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

+ Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.