Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam mời trả giá
Thứ Hai, ngày 20/03/2017

- Tên bên mời trả giá: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

- Sản phẩm mời trả giá: Tinh quặng Cromit

- Nội dung thư mời trả giá: tại trang web www.vinacomin.vn kèm theo thông báo này

- Thời hạn gửi bản trả giá: không muộn hơn ngày 28/3/2017

- Hiệu lực của bản trả giá: tối thiểu 10 ngày kể từ ngày 28/3/2017

Thư mời trả giá

Bài viết khác