Phát huy sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp
Thứ Ba, ngày 06/06/2017

Có thể nói, điểm nổi bật nhất trong các lĩnh vực quản lý kinh tế tổng hợp năm qua là được triển khai đồng bộ, quyết liệt và thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần đắc lực vào hiệu quả SXKD chung toàn Tập đoàn năm 2016 cũng như chuẩn bị cho các năm sau. Tập đoàn đã từng bước vượt khó, đảm bảo ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập cho người lao động và có lợi nhuận cao hơn năm trước; các chỉ số tài chính của TKV được duy trì và đảm bảo trong giới hạn an toàn.

Nhấn mạnh cụ thể hơn về từng lĩnh vực, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Hoàng Trung cho biết, trong công tác kế hoạch, khoán và quản trị chi phí, Tập đoàn đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành sản xuất phù hợp với tình hình thị trường tiêu thụ, tăng cường quản lý kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới, quản lý đầu tư, quản trị tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản trị chi phí, quản lý sản phẩm và phối hợp kinh doanh nhằm mục tiêu giảm giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh chung toàn Tập đoàn và các đơn vị thành viên… Công tác quản lý lao động tiền lương, năm 2016 được chọn là năm “áp dụng các giải pháp tổ chức sản xuất, tổ chức lao động khoa học để tái cơ cấu lực lượng lao động”. Theo đó, mục tiêu chính đề ra là thực hiện cơ cấu lại lực lượng lao động, phấn đấu hoàn thành cơ cấu lại trên 4.000 lao động; đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút người lao động vào làm việc trong hầm lò. Trong năm, ngày 22/3/2016, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Công đoàn TKV đã ký ban hành Chỉ thị liên tịch số 51 về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và tái cơ cấu lực lượng lao động. Đến nay, sau hơn một năm triển khai đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Chỉ nêu riêng kết quả tiết giảm lao động, đến hết năm 2016, tổng số lao động giảm tuyệt đối theo Chỉ thị 51 (so với thời điểm 30/9/2015) là 6.310 người/4.318 người kế hoạch (số này không bao gồm lao động giảm do thoái vốn tại các công ty liên kết và số thợ lò giảm do giảm sản lượng và sẽ tuyển bổ sung thay thế trong các năm tiếp theo).

Công tác quản lý vật tư, Tập đoàn đã triển khai nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị trong công tác vật tư, từ đó đảm bảo đầy đủ, kịp thời vật tư cho sản xuất trong mọi tình huống, giảm tồn kho vật tư cuối kỳ; việc quản lý công tác vật tư có nhiều chuyển biến theo hướng chặt chẽ và nề nếp… Công tác kế toán, tài chính, thống kê, đã củng cố bộ máy kế toán các công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn, những đơn vị mới thành lập và sáp nhập, chia tách; tổ chức tốt cơ chế điều hành phối hợp kinh doanh của Tập đoàn với các công ty con, đơn vị trực thuộc Tập đoàn trong việc thanh quyết toán tiền than và các sản phẩm khoáng sản khác; công tác thống kê từ công trường phân xưởng đến các đơn vị và cơ quan Tập đoàn đã được hoàn thiện, chú trọng đầu tư về cơ sở vật chất, nâng cao trình độ nghiệp vụ; năm 2016 công tác thu xếp vốn đã đạt được những thành công nhất định góp phần đảm bảo đủ, kịp thời nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động SXKD cũng như tái cấu trúc tài chính… Công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả như phối hợp chặt chẽ với Kiểm soát viên Nhà nước tại Tập đoàn để thực hiện theo kế hoạch công tác của KSV Nhà nước đã được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và HĐTV Tập đoàn thông qua; cùng với các công ty kiểm toán độc lập hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 ở tất cả các đơn vị trong Tập đoàn…

Ghi nhận những kết quả đó, tại Hội nghị tổng kết chuyên ngành kinh tế tổng hợp năm 2016, TGĐ Tập đoàn đã tặng Bằng khen kèm theo tiền thưởng 465.000.000 đồng cho 31 tập thể dẫn đầu và 755.000.000 đồng cho các tập thể có thành tích hoàn thành nhiệm vụ trong các lĩnh vực quản lý chuyên ngành kinh tế tổng hợp.

Ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2017, Tập đoàn tiếp tục chủ động và lường trước tình hình, bám sát và thực hiện đồng bộ các giải pháp “nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh giai đoạn 2015 - 2020” của TKV đã ban hành tại văn bản số 4939/TKV - KH ngày 9/10/2015. Với công tác quản lý kinh tế tổng hợp năm 2017, Tập đoàn xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp trong từng lĩnh vực, từ đó nhằm phát huy sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Chẳng hạn như công tác khoán và quản trị chi phí thì sẽ tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ tài nguyên, công tác kỹ thuật cơ bản, các chỉ tiêu công nghệ, tiếp tục hoàn thiện các cơ chế quản lý, tổ chức điều hành tiêu thụ, quản trị chi phí; công tác lao động tiền lương thì tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lại lực lượng lao động giai đoạn 2, phấn đấu lao động toàn Tập đoàn có mặt đến ngày 31/12/2017 xuống dưới 110 ngàn người, chọn năm 2017 làm năm “hoàn thiện định biên lao động các đơn vị sản xuất kinh doanh ngoài than”…