Đảng bộ Than Đèo Nai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khoá XII
Thứ Tư, ngày 09/08/2017

Trong 02 ngày 04-05/8/2017, Đảng bộ Công ty CP than Đèo Nai đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII cho 694 đảng viên.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh đã truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII gồm Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Các đồng chí đảng viên dự hội nghị đã được tiếp thu những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XII, qua đó giúp bản thân cán bộ đảng viên hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi của Nghị quyết để vận dụng vào thực tế công tác và viết bài thu hoạch để phân tích, làm rõ nhận thức của cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ, thách thức, những mục tiêu, giải pháp được thể hiện trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và có những đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.