Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)
Thứ Tư, ngày 31/01/2018

Ngày 28 và 29/1/2018, Đảng ủy Công ty Kho vận Đá Bạc phối hợp với Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Sơn Động tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban Chấp hành và 100% cán bộ, đảng viên thuộc hai Đảng bộ dự hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn trực tiếp truyền đạt những nội dung, quan điểm, mục tiêu và một số nhiệm vụ chủ yếu của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về việc ban hành và thực hiện Nghị quyết số 18 về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết số 19 về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20 về "Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21 về "Công tác dân số trong tình hình mới"…

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn nhấn mạnh, bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương lần này giúp cho cán bộ, đảng viên hai Đảng bộ hiểu rõ về tầm quan trọng của Nghị quyết đối với nhiệm vụ xây dựng phát triển nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành Than nói riêng; nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ công nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ, cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, CNVC thi đua lao động sản xuất xây dựng Công ty và ngành Than ngày càng phát triển toàn diện, bền vững.