18:47 ICTThứ Bảy, 01/10/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
Thứ Hai, ngày 20/08/2018

LTS: Ngày 18/8/2018, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã ký ban hành Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về “Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam”. Tạp chí Than - Khoáng sản Việt Nam xin đăng toàn văn Chương trình hành động như sau:

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ"; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội");

Thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK ngày 06/8/2018 của Đảng ủy Khối DNTW; Chương trình hành động số 01 và 02-CTr/BCSĐ ngày 01/8/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương;

Đảng ủy Tập đoàn xây dựng Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (sau đây viết tắt là NQTW7) trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, cụ thể như sau:

A- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các NQTW7 khóa XII đến cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong Tập đoàn nhằm thống nhất nhận thức về thực trạng công tác cán bộ và đội ngũ cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội hiện nay; nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nêu trong các Nghị quyết để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

2. Xác định nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, phân công cụ thể đối với các cấp ủy đảng, lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên và người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nghị quyết; tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội trong Tập đoàn. Đồng thời làm cơ sở để đôn dốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng.

3. Các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các công ty, đơn vị thành viên chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết của Trung ương, Kế hoạch của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm với sự nỗ lực và quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả. Cùng với việc thực hiện NQTW7 khóa XII, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII và các nghị quyết khác của Trung ương để góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp bền vững, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Tập đoàn.

B- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

I- TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT

1. Đảng ủy Tập đoàn xây dựng và triển khai Kế hoạch học tập, quán triệt NQTW7; xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (hoàn thành trong tháng 7/2018).

2. Các cấp ủy trong Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí bí thư cấp ủy và người đứng công ty, đơn vị thành viên căn cứ NQTW7, Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 06/6/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy Tập đoàn và tình hình cụ thể của từng đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động cụ thể, sát với yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị (hoàn thành trong tháng 9/2018).

3. Các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau đến cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động nội dung NQTW7 khóa XII của Đảng; kiên quyết đấu tranh với những quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

II- TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NỘI DUNG CÁC NGHỊ QUYẾT

1. Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ

(1) Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ các cấp; đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, kết hợp với rèn luyện trong thực tiễn; tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.

(2) Rà soát, hoàn thiện các văn bản quy định về công tác cán bộ trong Đảng bộ và Tập đoàn; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, tạo môi trường, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực trong công tác cán bộ. Coi trọng trang bị kiến thức về công tác cán bộ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 

(3) Làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy địa phương trong việc thực hiện quy trình công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đúng quy định của Đảng, Nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn, đoàn thể quần chúng trong các công ty, đơn vị thành viên Tập đoàn thực sự nêu cao tính Đảng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(4) Rà soát, xây dựng hệ thống các quy chế, quy định có liên quan đến công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ chính sách...) phù hợp với chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của Trung ương.

(5) Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình trong công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Có cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ chuyên tâm công tác, phấn đấu, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và nước ngoài, cán bộ khoa học kỹ thuật trẻ có triển vọng. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chuyên nghiệp đồng thời với cơ cấu, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khung năng lực đảm bảo đúng người, đúng việc, giảm số lượng, nâng cao chất lượng và có cơ cấu hợp lý.

(6) Thực hiện rộng rãi chủ trương: (i) Thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. (ii) Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. (iii) Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(7) Cụ thể hóa và triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện mục tiêu cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ phù hợp với tình hình của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, tạo cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện.

(8) Thực hiện nghiêm quy định về phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Cấp ủy, cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ phải quản lý cán bộ chặt chẽ; người đứng đầu chịu trách nhiệm chính về quản lý cán bộ theo phân cấp. Mỗi cán bộ có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, cam kết của mình và có trách nhiệm báo cáo, giải trình đầy đủ, trung thực khi có yêu cầu.

(9) Cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; đánh giá đúng nhân sự được giới thiệu, bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn.

(10) Kiểm soát chặt chẽ, kịp thời sàng lọc, thay thế những người năng lực hạn chế, uy tín thấp, không đủ sức khỏe, có sai phạm, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu. Không lấy việc bố trí chức vụ, nâng ngạch để thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ.

(11) Đấu tranh quyết liệt với các đối tượng chạy chức, chạy quyền; kiên quyết thu hồi, hủy bỏ các quyết định không đúng về công tác cán bộ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác cán bộ hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền.

(12) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất theo hướng: Cấp trên kiểm tra, giám sát đối với cấp dưới; phát huy và thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác cảnh báo, phòng ngừa; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác cán bộ.

(13) Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố cơ quan tham mưu và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác cán bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp; xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ.

(14) Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc lịch sử chính trị và tập trung vào vấn đề chính trị hiện nay của cán bộ. Không xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ khi chưa có kết luận về tiêu chuẩn chính trị.

(15) Thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác quy hoạch; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Kịp thời bổ sung, kiện toàn cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng và có cơ cấu hợp lý. Thực hiện nghiêm túc các nội dung về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp trong Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(16) Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương về giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội và người lao động trong công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ. Xác minh, xử lý kịp thời, hiệu quả thông tin phản ánh từ các tổ chức, cá nhân và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

(17) Sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quy chế và những chủ trương thí điểm, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác tổ chức, cán bộ. Hằng năm, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết; lấy kết quả thực hiện Nghị quyết là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại hằng năm đối với tập thể, cá nhân.

2. Về thực hiện chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội

(1) Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và người lao động trong Tập đoàn về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, các nội dung cơ bản của cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội.

 (2) Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, lộ trình cụ thể của đơn vị để tập trung lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu NQTW7 khóa XII về cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Kịp thời triển khai các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.  

(3) Tập trung đổi mới, xây dựng, điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm; xác định khung năng lực theo từng vị trí việc làm, chức danh và chức vụ; các tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong doanh nghiệp gắn với từng vị trí việc làm; chế độ chi trả lương, thu nhập theo kết quả thực thi công việc phù hợp với quy định của pháp luật. Xác định đây là một giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương trong mỗi cơ quan, doanh nghiệp.

(4) Đồng thời với thực hiện NQTW7, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả NQTW6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xác định là một nhiệm vụ quan trọng để cải cách chính sách tiền lương một cách đồng bộ.

(5) Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc cụ thể hóa, thực hiện cơ chế, chính sách, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

(6) Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý vi phạm quy định của pháp luật về tiền lương, bảo hiểm xã hội; các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội.

III. PHÂN CÔNG THAM MƯU, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tổ chức-nhân sự Tập đoàn:

(1) Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Tập đoàn (sau đây gọi chung là Lãnh đạo Tập đoàn) lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn thực sự nêu cao tính Đảng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn;

Cụ thể là:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế Quản lý cán bộ của Tập đoàn phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của TKV ban hành kèm theo Nghị định 105/2018/NĐ-CP ngày 08/8/2018 của Chính phủ.

- Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/ĐU ngày 17/7/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về ”tiếp tục đẩy mạnh Chiến lược phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tham mưu xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, các quy chế, quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ các cấp trong Tập đoàn đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới, phù hợp với các quy định của Đảng, Nhà nước và của cấp ủy cấp trên về công tác cán bộ.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện và chỉ đạo công ty, đơn vị thành viên thực hiện công tác luân chuyển, điều động cán bộ diện quy hoạch để thử thách, rèn luyện qua thực tiễn về phẩm chất đạo đức, tác phong công tác, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, điều hành nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện và chỉ đạo công ty, đơn vị thành viên thực hiện chủ trương: (i) Thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. (ii) Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. (iii) Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình (sau khi có văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên).

 - Tham mưu xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các đối tượng là cán bộ thuộc diện quy hoạch, cấp ủy viên các cấp, nhất là cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo chủ chốt của đơn vị thành viên Tập đoàn.

(2) Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

(3) Kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định mới của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối DNTW về phân cấp quản lý cán bộ, về tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ; kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và các biểu hiện tiêu cực trong công tác cán bộ; thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.  

(4) Tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về ”chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW.

(5) Tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu về công tác cán bộ các cấp trong Tập đoàn theo hướng: giảm đầu mối, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ.

(6) Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn thực hiện và chỉ đạo công ty con, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

(7) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Nghị quyết; định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết, kịp thời đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt và kiến nghị phê bình, kỷ luật những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt, không thực hiện hoặc vi phạm.

2. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Ban Thanh tra-Pháp chế Tập đoàn

(1) Chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy; chương trình kiểm tra, giám sát của UBKT trong lãnh đạo, thực hiện công tác cán bộ của cấp ủy, lãnh đạo quản lý các cấp trong Tập đoàn; tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW7 và Chương trình hành động này.

(2) Chủ trì, phối với các cơ quan liên quan tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo, thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định, quy trình về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong công tác cán bộ.

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với cấp ủy địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ trong Tập đoàn.

(4) Tham mưu Đảng ủy Tập đoàn xem xét, xử lý vi phạm trong công tác cán bộ, nhất là hiện tượng chạy chức, chạy quyền (nếu có).

(5) Tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện nghiêm quy định hiện hành về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động.

3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Văn phòng Tập đoàn (Truyền thông)

(1) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Tập đoàn và các cơ quan liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQTW7 khóa XII của Đảng; Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

(2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị để thực hiện Nghị quyết. Chủ động tuyên truyền, phổ biến những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có giải pháp khắc phục.

(3) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả việc đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng những hạn chế, bất cập trong công tác cán bộ và những yếu kém, khuyết điểm của cán bộ, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, Facebook cá nhân để phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, "bôi nhọ" hình ảnh, hạ thấp uy tín cán bộ trong các cơ quan, đơn vị Tập đoàn.

(4) Chủ trì, tham mưu lấy ý kiến thăm dò dư luận về sự hài lòng của người lao động đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn.

(5) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban lãnh đạo Tập đoàn phát huy vai trò giám sát của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc cụ thể hóa, thực hiện cơ chế, chính sách về công tác cán bộ, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ.

4. Văn phòng Đảng ủy và Văn phòng Tập đoàn

(1) Phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn và các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ trong toàn Tập đoàn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết theo hình thức trực tuyến. Và tổ chức các Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện trong từng giai đoạn.

(2) Phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Tổ chức-Nhân sự và các cơ quan có liên quan tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn định kỳ sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết theo kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên.

5. Các cấp ủy trực thuộc

(1) Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện NQTW7 khóa XII theo kế hoạch.

(2) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong đơn vị để thực hiện Nghị quyết. Phổ biến, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những việc làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những nơi làm chưa tốt, kém hiệu quả để có giải pháp khắc phục. Đấu tranh, ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng phương tiên thông tin đại chúng để "bôi nhọ", phá hoại, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm giảm uy tín cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị.

(3) Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nhất là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị thực sự nêu cao tính Đảng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng quy định về tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

(4) Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản, quy định về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử... bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

(5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ diện quy hoạch, cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý của dơn vị mình để nâng cao trình độ, năng lực, kiến thức về xây dựng Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính Đảng của cán bộ trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

(6) Thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu/thủ trưởng cơ quan, đơn vị; thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương theo chỉ đạo của Tập đoàn.

(7) Định kỳ rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, các chức danh lãnh đạo quản lý chủ chốt của đơn vị bảo đảm tính "động" và "mở", đồng bộ, thống nhất, liên thông; có cơ chế phát hiện, xây dựng kế hoạch, giải pháp để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách, bố trí, sử dụng đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ thực sự ưu tú trưởng thành từ hoạt động thực tiễn của đơn vị.

(8) Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế để thực hiện việc đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

(9) Xây dựng các quy định nội bộ và tổ chức thực hiện chủ trương: (i) Thi tuyển để bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. (ii) Người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bầu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và phải chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình. (iii) Giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cấp trưởng cấp dưới trực tiếp và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

(10) Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản, quy định về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra nội bộ; xử lý vi phạm về công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên.

(11) Chỉ đạo xây dựng đề án, phương hướng công tác nhân sự đại hội các cấp bộ đảng nhiệm kỳ 2020-2025 theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn theo hướng: Nâng cao chất lượng, bảo đảm số lượng và có cơ cấu hợp lý, có uy tín, thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, trí tuệ, trong sáng, gương mẫu về mọi mặt. Chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

(12) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội" theo các quy định và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tập trung vào các nội dung:

- Thực hiện chủ trương doanh nghiệp quyết định chính sách tiền lương gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh, trả lương không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước công bố và trên cơ sở thỏa ước lao động tập thể phù hợp với tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, khả năng của doanh nghiệp. Đảm bảo người lao động được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện giao khoán chi phí tiền lương, bao gồm cả tiền thưởng trong quỹ lương gắn với nhiệm vụ, điều kiện sản xuất kinh doanh, ngành nghề, tính chất hoạt động của doanh nghiệp; từng bước tiến tới thực hiện giao khoán, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với kết quả, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn nhà nước của doanh nghiệp. Thực hiện công khai tiền lương, thu nhập hàng năm của người đại diện vốn nhà nước và giám đốc doanh nghiệp nhà nước.

- Tổ chức thực hiện các quy định mới về cơ chế thoả thuận về tiền lương, về bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp thông qua đối thoại, thương lượng và thoả thuận giữa các chủ thể trong quan hệ lao động theo hướng công khai, minh bạch, dân chủ, bảo đảm hài hoà lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động, tạo sự đồng thuận cao. Phát huy vai trò đại diện người lao động của tổ chức công đoàn cơ sở.

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc trong toàn Đảng bộ Tập đoàn NQTW7 khóa XII và Chương trình hành động này.

2. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn và đồng chí bí thư các chi, đảng ủy cơ sở trong toàn Tập đoàn chỉ đạo việc cụ thể hóa Chương trình hành động này để xây dựng chương trình hành động của đơn vị mình sát với tình hình ở chi, đảng bộ, ở đơn vị và tổ chức thực hiện, có lộ trình từng nội dung, nhiệm vụ thiết thực và hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện NQTW7 khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo và dám chịu trách nhiệm.

3. Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Tập đoàn tham mưu tổ chức học tập, quán triệt NQTW7 khóa XII trong Đảng bộ Tập đoàn; xây dựng và chủ trì triển khai kế hoạch tuyên truyền trong toàn Tập đoàn từ nay đến năm 2020 về NQTW7 khóa XII và Chương trình hành động này.

4. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Tập đoàn và Ủy ban kiểm tra các chi, đảng uỷ trực thuộc tham mưu cho cấp uỷ nội dung kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và người đứng đầu cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện NQTW7 khóa XII và Chương trình hành động này.

5. Các ban của Đảng ủy Tập đoàn, các ban chuyên môn của Tập đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu, đề xuất, triển khai thực hiện Chương trình hành động có hiệu quả.

6. Văn phòng Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì phối hợp cùng Ban Tuyên giáo, các ban xây dựng Đảng của Đảng uỷ Tập đoàn thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn và tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện./.

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên