Chỉ thị liên tịch của Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn TKV về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp
Thứ Hai, ngày 12/06/2017

Để tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023, mới đây, Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam thống nhất Nghị quyết liên tịch để chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong Tập đoàn như sau:

Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu nhiệm kỳ 2017 - 2022

Ban thường vụ công đoàn các công ty con, đơn vị trực thuộc phối hợp với Tổng Giám đốc/Giám đốc, thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch đại hội công đoàn cấp mình, báo cáo cấp uỷ đơn vị và tổ chức thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch số 244/KH-CĐTKV ngày 3/3/2017 của Ban chấp hành Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.

Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong công nhân, viên chức, lao động của toàn Tập đoàn. Đại hội công đoàn phải đảm bảo tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”.

Các đơn vị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao, làm cho cán bộ, đoàn viên và công nhân, viên chức, lao động nhận thức đầy đủ về đại hội công đoàn các cấp, tạo thành một đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sôi nổi và ý nghĩa trong Tập đoàn.

Đẩy mạnh các hoạt động thi đua lao động sản xuất với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, đăng ký đảm nhận các công trình, sản phẩm góp phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 của đơn vị để lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội công đoàn các cấp; Thủ trưởng các đơn vị quan tâm tạo điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất, tinh thần, cùng phối hợp tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp trong Tập đoàn.

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự Ban chấp hành khoá mới có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới; tạo điều kiện giải quyết đảm bảo phù hợp chế độ cho cán bộ công đoàn hết tuổi không tham gia ứng cử nhiệm kỳ tới.

Thời gian Đại hội công đoàn các cấp: Đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở tổ chức từ quý II/2017, hoàn thành trong quý I/2018; Đại hội công đoàn TKV hoàn thành trong quý II/2018.