22:15 ICTChủ nhật, 03/07/2022 THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (25/5/2007 - 25/5/2022)!
Tập đoàn CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
vietnam national coal - mineral industries holding corporation limited
Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022
Thứ Ba, ngày 04/01/2022

Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022Tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2022

I - ĐIỂM TIN TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC NỔI BẬT

1.1. Tin vắn kinh tế thế giới

- Hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 21: Nỗ lực cân bằng quan hệ nước lớn

- Trung Quốc sẽ xuất dầu thô từ kho dự trữ quốc gia theo nhu cầu thực tế

- Cuộc đối thoại Nga - Mỹ phát đi tín hiệu tích cực đối với việc kiểm soát mối quan hệ giữa hai cường quốc

- Omicron vẫn lây lan nhanh trên toàn cầu

- Lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua dự luật tăng trần nợ công

- Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN - Trung Quốc

                         (Nguồn: Bản tin tổng hợp Kinh tế quốc tế - Phòng HTQT, VP TKV)

1.2. Tình hình thời sự, chính trị nổi bật trong nước

*Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày 09/12/2021, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy định của BCH Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Điểm cầu Đảng ủy Khối có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối chuyên trách, Ủy viên UBKT chuyên trách, lãnh đạo các ban, đơn vị, báo cáo viên Trung ương và báo cáo viên Đảng ủy Khối. Tại 246 điểm cầu của đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối có 1.750 đại biểu là các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ủy ban kiểm tra Đảng ủy; lãnh đạo các ban hợp nhất và chuyên viên được phân công tham mưu các mặt công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có 03 điểm cầu kết nối với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (điểm cầu tại trụ sở Tập đoàn tại 226 Lê Duẩn, Hà Nội; điểm cầu tại Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả; điểm cầu tại Công ty Nhôm Lâm Đồng) và 02 điểm cầu kết nối với Tỉnh ủy Quảng Ninh (điểm cầu tại Trung tâm điều hành sản xuất than tại Quảng Ninh; điểm cầu tại Công ty than Uông Bí).

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt các nội dung Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận 21-KL/TW; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, một trong những bài học kinh nghiệm quý báu hàng đầu được nhấn mạnh trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, đó là: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Bài học về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là bài học kinh nghiệm xuyên suốt của Đảng từ khi thành lập đến nay, nhất là trong công cuộc đổi mới của Đảng.

Theo đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Kết luận 21-KL/TW tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đó là: Lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ. Cùng với đó, nhận thức, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên được nâng lên; nhận diện sâu sắc, đầy đủ hơn các biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; kết hợp hài hoà giữa xây và chống; xử lý kịp thời, nghiêm minh, khách quan đối với cán bộ, đảng viên vi phạm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đồng thời, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Đảng ta phải tiếp tục nâng cao hơn nữa bản lĩnh và trí tuệ, thực sự "là đạo đức, là văn minh"; phải nỗ lực hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng ta và hệ thống chính trị nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ, đủ sức để lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn, trong đó có việc phát huy những tác động tích cực, khắc phục những tác động tiêu cực, mặt trái của kinh tế thị trường, mở cửa, hội nhập quốc tế. Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để kế thừa, bổ sung, phát triển nhiều nội dung quan trọng của các Nghị quyết Trung ương trước đây, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; căn cứ vào Nghị quyết, Kết luận và Quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.

* Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Sáng 14/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Đây là hội nghị toàn quốc đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Từ đó quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối, định hướng về đối ngoại với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.

Trình bày Báo cáo tình hình, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh, qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện, tích lũy và nâng tầm được cả thế và lực nhất định, uy tín ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, đã tạo ra những tiền đề quan trọng và vị thế thuận lợi để phát triển. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên với GDP đạt gần 400 tỷ USD; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Ổn định chính trị - xã hội được đảm bảo trên cơ sở củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được tăng cường vững chắc. Đất nước hội nhập sâu rộng, là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, hơn 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cơ sở vận dụng sáng tạo những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc đối ngoại, ngoại giao và văn hóa dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới và tư tưởng tiến bộ của thời đại, chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", "gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển", thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam. Đồng chí Tổng Bí thư yêu cầu, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc; vừa hợp tác, vừa đấu tranh, vận dụng đúng đắn quan điểm về "đối tượng", "đối tác"; tăng cường hợp tác, tiếp tục tạo thế đan xen lợi ích chiến lược giữa nước ta với các nước, ngăn ngừa xung đột, tránh đối đầu, bị cô lập, phụ thuộc. Trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, Tổng Bí thư chỉ rõ, một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt, khôn khéo, xử lý đúng đắn các mối quan hệ đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong đó ngành ngoại giao là những người đi đầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, Hội nghị sẽ ghi một dấu mốc mới và tạo nên bước chuyển biến mới, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả cao hơn nữa cho công tác đối ngoại, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đại hội XIII.

*Đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước

Vừa qua tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã dự và phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ III.

Đây là sự kiện lớn nhất trong năm dành cho các doanh nghiệp công nghệ số, cộng đồng nghiên cứu phát triển công nghệ, các nhà quản lý và đầu tư. Diễn đàn cũng là nơi chia sẻ, truyền cảm hứng, đề xuất các giải pháp sáng tạo, ý tưởng để huy động nguồn lực nhằm phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là “Chuyển đổi số - động lực phục hồi và phát triển kinh tế”. Các diễn giả đã tập trung bàn về các giải pháp đột phá giúp các ngành, lĩnh vực phục hồi và phát triển bền vững, đồng thời phân tích nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành như du lịch, logistics, nông nghiệp, y tế, năng lượng...

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Đảng, Nhà nước đã có các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan tới chuyển đổi số, chúng ta cần triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Thủ tướng chia sẻ với các đại biểu một số suy nghĩ về chuyển đổi số với quan điểm “cùng làm, cùng hưởng, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ” giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi thấy các doanh nghiệp, người dân và các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc, tham gia tích cực để thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam, tạo ra nhiều sản phẩm thiết thực, phù hợp với tình hình và yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, góp phần làm lợi cho dân, đưa đất nước ta ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, nhắc lại yêu cầu triển khai các chỉ đạo rất quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc vừa qua, Thủ tướng lưu ý cần chú trọng, đầu tư hơn nữa cho việc xây dựng dữ liệu về truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc, về các di sản, danh lam thắng cảnh của đất nước… từ đó, phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn… Thủ tướng cũng nêu rõ, cần cấp bách thúc đẩy chuyển đổi số trong các lĩnh vực ngân hàng, thuế, hải quan, logistics, giáo dục và đào tạo…, qua đó đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

*10 sự kiện nổi bật của Việt Nam năm 2021 do Thông tấn xã Việt Nam bình chọn

  1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp

Diễn ra từ ngày 25/01 đến 01/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, để lại dấu ấn đậm nét về một Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển"; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội xác định mục tiêu phát triển đất nước cho 5 năm, 10 năm tiếp theo và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

  1. Gần 70 triệu cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 23/5/2021, 99,6% cử tri cả nước đã đi bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bầu ra 499 đại biểu Quốc hội khóa XV; 3.721 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, 22.550 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 239.788 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Cuộc bầu cử đã diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn trong bối cảnh cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn quân nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19.

  1. Chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19

Đợt bùng phát dịch thứ tư với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm Delta đã đảo ngược các thành quả trong công tác phòng chống dịch trước đó với số ca nhiễm và ca tử vong tăng cao ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam. Đảng, Nhà nước đã chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch từ “không ca mắc” sang thực hiện mục tiêu kép. Việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, đã giúp kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế-xã hội, từng bước ổn định đời sống người dân. Kể từ đầu dịch đến 25/12/2021, Việt Nam có 1.636.455 ca nhiễm, đứng thứ 31/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (nếu tính tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144/223 quốc gia và vùng lãnh thổ). Tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.229.684 ca; tổng số ca tử vong là 31.007 ca. Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 144.513.779 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 76.881.418 liều, tiêm mũi 2 là 65.354.960 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 2.277.401 liều.

  1. Thực hiện thành công chiến lược vaccine

Đảng, Nhà nước ta đã huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện Chiến lược vaccine phòng Covid-19 vì mục tiêu miễn dịch cộng đồng với các giải pháp thành lập Quỹ vaccine; tiến hành ngoại giao vaccine; nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước; tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vaccine miễn phí quy mô chưa từng có trong lịch sử và có giai đoạn đạt tốc độ cao hơn trung bình thế giới 30%. Đến cuối tháng 12/2021, gần 100% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 liều, tăng khoảng 4 lần, và hơn 80% được tiêm 2 liều, tăng hơn 21 lần so với cuối tháng 8/2021 (cập nhật số liệu ngày 25/12). Việc tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến dưới 18 cũng đang được khẩn trương triển khai.

  1. Ban hành 5 văn bản quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” và Quy định số 37-QĐ/TW “về những điều đảng viên không được làm” - 03 văn bản này có nhiều điểm mới, bổ sung về phạm vi, mục tiêu, giải pháp; Kết luận số 14-KL/TW về khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và Quy định số 41-QĐ/TW về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ - 02 văn bản này có các quy định lần đầu ban hành.

  1. Hội nghị Văn hóa toàn quốc khơi dậy nguồn lực nội sinh, UNESCO tiếp tục tôn vinh văn hóa Việt Nam

Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định 6 mục tiêu cụ thể và 10 giải pháp trọng tâm, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát triển văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới; phát huy mạnh mẽ nguồn lực nội sinh to lớn để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Sự kiện này diễn ra vào ngày 24/11/2021 sau đúng 75 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ngày 15/12/2021 chính thức ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Trước đó, ngày 23/11, Đại hội đồng UNESCO đã quyết định vinh danh và cùng kỷ niệm 200 năm ngày sinh danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của nữ sỹ Hồ Xuân Hương vào năm 2022.

  1. Việt Nam tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác đa phương

Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 (COP 26), Việt Nam đã cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính về “0” vào năm 2050, cắt giảm 30% khí mêtan vào năm 2030 so với năm 2020… khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đẩy mạnh chuyển đổi mô hình kinh tế sang tăng trưởng xanh và ứng phó toàn diện với biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN, AIPA, ASEM, APEC, APPF…, hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tái đắc cử Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2027, trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025.

  1. Biến động lớn của nền kinh tế, nỗ lực duy trì một số trụ cột tăng trưởng

GDP quý 3/2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP hằng quý do tác động của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư. Khu vực dịch vụ, sản xuất công nghiệp ở phía Nam ghi nhận mức sụt giảm sâu và có tới 60% người dân bị mất việc làm hoặc giảm thu nhập trong quý 3. Quốc hội và Chính phủ đã có các quyết sách mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực đầu tư, sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế”. Nhờ đó, Việt Nam đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng: Thu ngân sách về đích trước một tháng, ước đạt 1.471 nghìn tỷ đồng, vượt 9,5% so với dự toán và cao hơn 3% so với mục tiêu của Chính phủ; xuất khẩu vượt mốc 335 tỷ USD và xuất siêu khoảng 3 tỷ USD, trở thành quốc gia xuất siêu 6 năm liên tiếp; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 29 tỷ USD. Ngành nông nghiệp tiếp tục là điểm tựa vững chắc của nền kinh tế với mức tăng trưởng 2,8%.

  1. Lần đầu tiên đưa vào hoạt động hệ thống CSDL quốc gia về dân cư

Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào hoạt động từ ngày 01/7/2021, là nền tảng quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, xã hội số. Cùng với việc hoàn thành mục tiêu cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, lần đầu tiên thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa và đưa vào hệ thống liên thông phục vụ quản lý nhà nước, cũng như giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo hướng hiện đại, tiện ích và tiết kiệm.

  1. Thể thao Việt Nam giành được những thành tích ấn tượng trong bối cảnh khó khăn

Đội tuyển Bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đội tuyển Futsal lần thứ hai giành quyền dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup, cho thấy bước tiến vượt bậc dù phải dừng chân ở vòng 1/8. Về thành tích cá nhân, vận động viên cử tạ khuyết tật Lê Văn Công giành tấm huy chương Bạc hạng 49kg nam Paralympic 2020 Nhật Bản; nữ võ sỹ Nguyễn Thị Thu Nhi trở thành võ sỹ boxing Việt Nam đầu tiên giành đai vô địch WBO thế giới hạng nhẹ.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI

*Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, phát huy tính tiền phong gương mẫu; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đột phá và đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu tổ biên tập tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá, định hướng, góp ý cụ thể, sâu sắc của các đại biểu về bối cảnh đặc thù, những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, phương hướng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

*Hội thảo góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định 196-QĐ/TW, Quyết định 197-QĐ/TW của Ban Bí thư

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo góp ý vào nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước và Quyết định số 197-QĐ/TW, ngày 24/11/2008 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án nhấn mạnh: Trung ương rất quan tâm tới việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Chính vì vậy, ngay sau khi thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2007, cùng với quá trình chuyển giao - tiếp nhận tổ chức đảng, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW nhằm xác lập các mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp cũng như các mối quan hệ phối hợp công tác để phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ, vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Đến nay, việc thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW đã đạt được nhiều kết quả tốt, các hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã góp phần rất quan trọng vào phát triển các doanh nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác xây dựng đảng nói chung. Tuy nhiên, qua 13 năm triển khai thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc, chưa phù hợp, vì vậy Ban Bí thư chủ trương tổng kết nghiên cứu, đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Ban Chỉ đạo đề án, tổ biên tập đã xây dựng 02 đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW dựa trên kết quả tổng kết của các cấp ủy tổ chức đảng cả nước, Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã góp ý trực tiếp, cụ thể, chi tiết vào dự thảo nội dung tờ trình Ban Bí thư và dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định, Quy chế mới với các nội dung đề xuất về tên gọi, phạm vi điều chỉnh, mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp...

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án yêu cầu các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, và gửi Ban Chỉ đạo sớm nội dung góp ý chi tiết bằng văn bản, Tổ Biên tập sẽ hoàn thiện nội dung Tờ trình và Đề án dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định số 196-QĐ/TW và Quyết định số 197-QĐ/TW để trình Ban Bí thư vào đầu tháng 01/2022.

*Các văn bản, nội dung cần tuyên truyền, phổ biến, quán triệt

- Hướng dẫn số 05-HD/BTGĐUK, ngày 13/12/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tuyên truyền Kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (File Hướng dẫn đính kèm).

III - THÔNG TIN NỔI BẬT CỦA TẬP ĐOÀN

*TKV & mục tiêu năm 2022: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”

Theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động cùng với thị trường tiêu thụ khó khăn, có thời điểm than tồn kho cao… Tập đoàn đã có các giải pháp, điều hành thực hiện thành công mục tiêu nhiệm vụ kép: Phòng chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả, đã chăm lo chu đáo cho người lao động, đặc biệt ở các khu tập thể, bố trí đưa đón công nhân về quê trong các dịp nghỉ lễ, tết; chia sẻ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch của Chính phủ và các địa phương.

Năm 2021 cũng được đánh giá là một năm thành công nhất của TKV trong 10 gần đây. Tập đoàn đã thực hiện thành công phòng chống dịch, tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 sớm cho 100% cán bộ, người lao động đủ điều kiện; đồng thời hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, sản xuất tăng trưởng bình quân từ 8-10% so với năm 2020, đặc biệt là sản xuất cơ khí, khoáng sản. Việc làm, thu nhập, đời sống người lao động được đảm bảo. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2021: doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 128,6 ngàn tỷ đồng, đạt 104% KH năm; than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn, đạt 101% KH năm; than sạch thành phẩm 40,27 triệu tấn, đạt 105% KH năm, tại Quảng Ninh 39 triệu tấn, tăng hơn 2 triệu tấn so với kế hoạch; than tiêu thụ 44,02 triệu tấn, đạt 105% KH năm và bằng 06% so với cùng kỳ 2020; tiền lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch, trong đó sản xuất than 14 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 18,45 ngàn tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch, tại Quảng Ninh ước đạt 14,5 ngàn tỷ đồng, bằng 104% KH năm và bằng 103% thực hiện 2020… Đó là những kết quả đáng ghi nhận của tinh thần đoàn kết, vượt khó, phát huy truyền thống 85 năm “Kỷ luật và Đồng tâm” của giai cấp công nhân mỏ, của người lao động trong toàn Tập đoàn. 

Về kế hoạch nhiệm vụ năm 2022, Tập đoàn tiếp tục thực hiện mục tiêu của Chính phủ năm 2022 - thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch và duy trì, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm. Mục tiêu chung của Tập đoàn là: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, tiếp tục siết chặt kỷ cương, tăng cường quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, an toàn trong sản xuất, trong công tác cán bộ; thực hiện “thông minh hóa” trong quản lý và sản xuất; xây dựng hệ sinh thái TKV, kinh tế tuần hoàn; đồng bộ phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong toàn TKV để có hiệu quả cao nhất.

Các chỉ tiêu chính năm 2022: than nguyên khai sản xuất 39,1 triệu tấn; than tiêu thụ 43 triệu tấn; bóc đất đá 167.100 triệu m3; đào lò 258.117m; sản xuất alumin quy đổi 1,3 triệu tấn; sản xuất điện 9,6 tỷ kWh…; doanh thu 131.600 tỷ đồng; tiền lương bình quân 13,636 triệu đồng/người/tháng…

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, TKV tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo toàn và phát triển vốn. Thực hiện tăng năng suất lao động, tăng thời gian lao động hữu ích trong ca sản xuất, giảm thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện làm việc, đi lại cho công nhân hầm lò, tiếp tục thực hiện hoàn thiện mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, sản xuất than chất lượng cao. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp; nâng cao chất lượng sản xuất cơ khí, dịch vụ. Triển khai xây dựng nhà ở cho công nhân, trước mắt xây dựng nhà ở cho công nhân Than Núi Béo trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác đầu tư, phát triển sản xuất, đặc biệt là các dự án khai thác hầm lò xuống sâu, dự án lộ thiên Bắc Bàng Danh. Tập trung thực hiện ứng dụng KHCN, kinh tế số, xây dựng mỏ, nhà máy hiện đại, xanh, công suất cao, người lao động có thu nhập cao.

Các cấp ủy Đảng, Công đoàn tăng cường chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản trị, quản lý doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát quyền lực, phát hiện sớm và xử lý các vi phạm, tiêu cực. Tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, thực hiện quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất sôi nổi lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trong năm 2022, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

*05 sáng kiến của thợ mỏ TKV được vinh danh tại Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển

Ngày 28/12, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương 75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển. Tại sự kiện, TKV đã có 05 sáng kiến được vinh danh, tuyên dương.

05 sáng kiến của thợ mỏ TKV được tuyên dương dịp này bao gồm: sáng kiến “Nghiên cứu, chỉ đạo lập biện pháp và chỉ đạo thi công khấu vượt phay lò chợ CGH 7-3.1 vỉa 7 công suất 1,2 triệu tấn/ năm đảm bảo an toàn, hoàn thành kế hoạch sản lượng TKV giao” của tác giả Phạm Thành Công - Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, Công ty CP than Hà Lầm với giá trị làm lợi trên 33,6 tỷ đồng; sáng kiến ‘Ứng dụng phần mềm nhật lệnh trực tuyến thay thế nhật lệnh truyền thống trong sản xuất” của tác giả Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Chi bộ, Quản đốc Công trường xúc, Công ty CP than Đèo Nai; sáng kiến “Sử dụng tro bay sau tuyển tại công đoạn nghiền xi măng” của tác giả Trần Việt Cường - Giám đốc Công ty CP Xi măng Quán Triều, Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc; sáng kiến “Nghiên cứu sử dụng nấm gió dạng mũi tên thay nấm gió dạng tròn cho lò hơi các nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn, Sơn Động của Tổng công ty Điện lực” của tác giả Nguyễn Mạnh Cường - Phó phòng kỹ thuật, Tổng Công ty Điện lực - TKV và sáng kiến “Sử dụng 100% hơi nước tự sinh của lò sinh khí để làm chất khí hóa và sấy sứ cho hệ thống lọc bụi tĩnh điện” của tác giả Nguyễn Văn Phòng - Phó Giám đốc Công ty Nhôm Lâm Đồng.

Đây là 05 trong tổng số hơn 4000 sáng kiến đến từ 66 đơn vị trực thuộc TKV đóng góp hưởng ứng chương trình “75 Nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 02-05/2021. 05 sáng kiến được tuyên dương là 5 điển hình tiêu biểu, mang lại giá trị làm lợi lớn, đại diện cho những giá trị tốt đẹp, tinh thần chinh phục những đỉnh cao và cụ thể nhất là mang lại năng suất lao động cao hơn và công việc thuận lợi hơn cho chính bản thân các tác giả và đồng nghiệp xuất phát từ thực tiễn lao động, học tập, công tác của những người thợ mỏ TKV.

*Các đơn vị Khoáng sản của TKV tại Lào Cai đóng góp ngân sách bình quân hơn 790 tỷ đồng/năm

Ngày 21/12, tại Lào Cai, Tập đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lào Cai về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khoáng sản - TKV trên địa bàn tỉnh.

Hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 3 đơn vị được TKV giao quản lý, vận hành, khai thác, chế biến khoáng sản, cung ứng vật liệu nổ và dịch vụ nổ mìn gồm: Tổng Công ty Khoáng sản - TKV, Công ty Cổ phần Đồng Tả Phời và Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc. Thời gian qua, các dự án của TKV được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tiến độ và hiệu quả cao. Giá trị sản xuất công nghiệp của các đơn vị năm sau cao hơn năm trước, trung bình 3 năm gần nhất đạt 3.979 tỷ đồng. Trong đó có khoảng trên 2.300 lao động của các đơn vị là người địa phương. Đặc biệt, Tổng công ty Khoáng sản đã hoàn thành Dự án Mở rộng, nâng cấp Nhà máy Luyện đồng II tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trở thành điểm sáng trong đầu tư của TKV.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh: Trong suốt hơn 3 năm kể từ sau buổi làm việc giữa Tỉnh ủy Lào Cai với TKV năm 2018, Tỉnh cùng với TKV đã thực hiện rất thành công và hiệu quả các công tác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh. TKV sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các cam kết theo kết quả làm việc trước đây giữa tỉnh Lào Cai với TKV, đặc biệt là đẩy mạnh chế biến sâu khoáng sản với việc đưa vào hoạt động Nhà máy Luyện đồng II tại xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Về tiến độ thực hiện một số dự án khai thác khoáng sản, Tập đoàn đã chỉ đạo Tổng công ty Khoáng sản phối hợp với địa phương bàn phương án sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cùng với phát triển sản xuất kinh doanh, Tập đoàn luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Thời gian tới, Tập đoàn sẽ phối hợp với tỉnh thực hiện một số dự án bệnh viện, trường học, đường giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới của tỉnh thể hiện trách nhiệm, tình cảm sâu sắc mà TKV dành tới đồng bào, nhân dân tỉnh Lào Cai.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ phía Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh Lào Cai cho các đơn vị của Tập đoàn trong quá trình thực hiện dự án khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn trong thời gian tới, nhất là với công tác quy hoạch sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng tái định cư của Tổng công ty Khoáng sản - TKV. Tiếp tục hỗ trợ TKV trong công tác thăm dò, phát triển tài nguyên nhằm kịp thời phát triển mỏ, cung cấp nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài cho các nhà máy tuyển, luyện đồng đã được đầu tư xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đối với giá trị sản lượng công nghiệp của tỉnh nói riêng và tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung. Hầu hết các đơn vị đều sản xuất kinh doanh hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương qua đó nâng cao trình độ nhận thức, gia tăng thu dịch vụ cho các địa phương nơi có hoạt động của các đơn vị. Tỉnh sẽ tiếp tục cùng TKV chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát đẩy nhanh tiến độ thực hiện những nội dung chưa hoàn thành theo kết quả làm việc trước đây giữa tỉnh Lào Cai với TKV. Xây dựng chiến lược khai thác, chế biến và đặc biệt là chế biến sâu các loại khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Có giải pháp thu hồi đất hiếm, pyrit trong quặng đuôi tại các xưởng tuyển Sin Quyền. Đầu tư tuyến đường tránh thay thế Tỉnh lộ 156 đi qua khu vực mỏ đồng Sin Quyền, Vi Kẽm trong năm 2021-2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với các đơn vị thuộc Tập đoàn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các công trình, dự án nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các đơn vị thuộc TKV phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc TKV phát triển sản xuất kinh doanh chính là tạo sự phát triển cho Tỉnh. Đồng thời mong rằng, thời gian tới, Tỉnh và TKV sẽ tiếp tục có sự phối hợp mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho TKV và sự phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Lào Cai.

*Đồng hành vì mục tiêu phát triển của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh

Vừa qua, Tập đoàn đã có buổi làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2021, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của TKV, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trên khắp các mặt, tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn được duy trì ổn định và có tăng trưởng cao. Công tác phòng chống dịch Covid-19 của Tập đoàn trong thời gian qua rất thành công, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu kép “Phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh hiệu quả trong tình hình mới”.  

Có được kết quả đó, Tập đoàn nhận định là do tỉnh Quảng Ninh đã có chính sách phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả, kịp thời, linh hoạt, sát với thực tiễn. Sự ủng hộ tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương thuộc tỉnh đã giúp TKV vượt qua khó khăn, giữ vững ổn định sản xuất và phát triển, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

Năm 2022, lãnh đạo Tập đoàn nhận định rằng, tình hình dịch Covid-19 vẫn sẽ diễn biến phức tạp. Về trữ lượng than tại Quảng Ninh cần tiếp tục thăm dò, tường minh; mặt khác, khai thác hầm lò ngày càng xuống sâu, suất đầu tư tăng, chi phí tăng nhưng giá bán than cho điện không theo giá thị trường, thuế nhập khẩu than thấp… Do vậy, tỉnh và TKV cần tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch, xem xét, chấp thuận để các đơn vị thành viên TKV thực hiện phương án bố trí, sử dụng lao động trong trường hợp doanh nghiệp có người lao động nhiễm vi rút SARS-CoV-2, cho phép F1 được tiếp tục làm việc; cần có sự chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh liên quan đến công tác quản lý rừng khi thực hiện thăm dò than; phối hợp báo cáo Chính phủ điều chỉnh giá bán than; chỉ đạo di chuyển nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng; dự án khoáng nóng của Công ty CP Địa chất mỏ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự hợp tác, đồng hành của TKV vì mục tiêu chung xây dựng phát triển ngành Than và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2021, TKV đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, góp phần cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, đóng góp lớn ngân sách cho tỉnh, chiếm 40% ngân sách thu nội địa trong khi các ngành du lịch, dịch vụ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Quảng Ninh và ngành Than, đặc biệt càng trong khó khăn thì tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” càng được công nhân, cán bộ ngành Than cũng như cán bộ, chiến sĩ, nhân dân toàn tỉnh phát huy, trở thành cội nguồn sức mạnh để Quảng Ninh và ngành Than đạt những thành tích, kết quả quan trọng.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác phòng chống dịch còn nhiều khó khăn, thách thức. Do vậy tỉnh và ngành Than tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch, tiếp tục tiêm vắc xin mũi 3 phòng Covid-19 cho người dân và cho công nhân ngành Than. Nhất trí với các đề nghị của TKV về đầu tư dự án khoáng nóng phục vụ cho người lao động và người dân; chỉ đạo các sở, ngành phối hợp di chuyển nhà máy Nam Cầu Trắng hết quý II/2022 hoàn thành; công tác quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò tài nguyên gắn với quản lý, bảo vệ rừng; về giá bán than…

Tỉnh tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để ngành Than tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong quy hoạch phát triển ngành Than bền vững gắn với bảo vệ môi trường; khai thác tối đa cơ hội thị trường để tăng tối đa sản lượng than sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu và nhập khẩu, trong đó phấn đấu sản xuất than sạch năm 2022 đạt khoảng 48 triệu tấn để cùng tỉnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của công nhân mỏ, của ngành Than và tỉnh Quảng Ninh, quan tâm phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Trước mắt, cần sớm xây dựng nâng cấp Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh trở thành công trình có ý nghĩa phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh tốt nhất cho người lao động ngành Than và nhân dân toàn tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng của ngành Than đáp ứng yêu cầu đổi mới; quan tâm xây dựng giai cấp công nhân ngành Than gắn với phát triển lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu sản xuất, thích ứng với điều kiện mới, xây dựng TKV phát triển vững mạnh và xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp.

*Thợ mỏ TKV giành 18 huy chương tại Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Trong Kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia lần thứ 12 diễn ra từ ngày 6/12/2021-13/12/2021, thợ mỏ TKV đã hoàn thành tốt các phần thi và giành được tổng số 18 huy chương.

Tại Hội đồng thi Quốc gia số 5 (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) với tổng số 47 thí sinh đến từ các đơn vị sản xuất hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò và Trường Cao đẳng TKV dự thi 3 nghề mỏ hầm lò gồm: Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò, kỹ thuật Xây dựng mỏ hầm lò và kỹ thuật Cơ điện mỏ hầm lò, TKV đã có 18 thí sinh giành được huy chương các loại; trong đó có 5 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Các đơn vị có số thí sinh đạt thành tích cao như: Trường Cao đẳng TKV (03 huy chương vàng, 04 huy chương đồng); Công ty CP Than Vàng Danh (01 huy chương vàng, 03 huy chương bạc)… Ngoài ra, có 6 thí sinh được công nhận chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc cho cả người lao động dự thi đơn lẻ và người lao động dự thi theo đội.

Có thể khẳng định, đây là kỳ thi Quốc gia thành công của những người thợ mỏ, của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh khi kỳ thi năm nay chịu tác động của rất nhiều yếu tố khách quan cản trở và gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dịch bệnh. Trong khi nhiều đơn vị đăng cai trên cả nước đề nghị lùi thời gian tổ chức thi và nhiều nghề phải thực hiện thi theo hình thức trực tuyến thì Trường Cao đẳng TKV đã chủ động và linh hoạt thực hiện các biện pháp phòng dịch, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, phục vụ và tổ chức tốt các hoạt động của kỳ thi một cách an toàn và hiệu quả; để lại dấu ấn và nhiều cảm xúc cho các thí sinh tham gia dự thi.

Các thí sinh, người lao động đạt huy chương và được công nhận kỹ năng nghề xuất sắc thông qua kỳ thi là một cơ hội quý báu để học tập, bổ sung, trau dồi kinh nghiệm, tay nghề trong một đấu trường lớn, thể hiện trình độ, năng lực, kỹ năng nghề của đội ngũ thợ mỏ TKV.

*Nhiều chính sách thu hút lao động trong năm 2022

Tập đoàn sẽ có nhiều chính sách nhằm thu hút và chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức nhân sự TKV, hiện lao động toàn Tập đoàn là 94.900 người, giảm 909 người so với đầu năm, thực hiện được mục tiêu đề ra là lao động cuối năm không vượt quá 95 nghìn người. Tiền lương bình quân gần 13 triệu đồng/người/tháng, bằng 100% kế hoạch đặt ra. Năm 2021, TKV tuyển được 3.300 học sinh các nghề mỏ hầm lò (đạt 78% kế hoạch), trong đó học sinh theo học trình độ trung cấp đạt 1.300 học sinh. Như vậy, mặc dù không đạt kế hoạch tuyển sinh đặt ra nhưng chất lượng đầu vào lại tăng 50% so với năm 2020. Nguyên nhân cũng được xác định do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công tác xúc tiến tuyển sinh và thủ tục nhập học gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, một phần do yêu cầu nâng cao chất lượng đầu vào đang được đẩy mạnh theo chỉ đạo của TKV.

Để thu hút được nhiều lao động, năm 2022, TKV sẽ thực hiện nhiều giải pháp về tuyển sinh, đào tạo như tăng chế độ ưu đãi đối với học sinh theo học trình độ trung cấp mỏ hầm lò để thu hút nhân lực ở khu vực Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Bổ sung chi phí đào tạo liên thông và tiền lương trong thời gian đào tạo liên thông ngoài đơn giá khoán các công đoạn tổng hợp sản xuất than.

Cùng với đó, Tập đoàn sẽ điều chỉnh lại mức tiền lương của cơ điện hầm lò. Theo đó, đối với thợ lành nghề (thợ cả) tiền lương tháng tương đương mức tiền lương bình quân của công nhân khai thác, đào lò bằng công nghệ cơ giới hóa, được áp dụng mức lương mới là 21,2 triệu, tăng hơn 4,3 triệu đồng/tháng so với mức trước đây. Thợ cơ điện thường trực sửa chữa là hơn 19 triệu đồng/tháng, tăng 2,4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, để khuyến khích lao động có trình độ trung cấp nghề trở lên, đối với thợ khai thác hầm lò sẽ được tăng lương từ 1-5 triệu đồng/người/tháng. Riêng thợ lành nghề, thợ cơ điện thường trực sửa chữa trong hầm lò có trình độ cao đẳng trở lên sẽ được khuyến khích tiền lương tăng từ 1-5 triệu đồng/tháng. Thợ cơ điện vận hành thiết bị hầm lò có trình độ trung cấp trở lên được khuyến khích tiền lương 2 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, đẩy mạnh thực hiện nhóm giải pháp về truyền thông, tuyên truyền, quảng báo hình ảnh qua các kênh thông tin, kênh truyền thông chính thống của Tập đoàn, các trang mạng xã hội với chủ đề tuyển sinh thợ lò, tuyên truyền “người thực, việc thực” về những lao động xuất sắc có thu nhập cao gắn với địa bàn tuyển sinh; tuyên truyền, quảng báo các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội của TKV và các đơn vị tại các địa phương…

Năm 2022, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị, các đơn vị cần tiếp tục tăng cường giữ chân người lao động, quan tâm thực hiện những vấn đề thiết thực, cụ thể cho công nhân như tiền lương, tiền thưởng, điều kiện làm việc, đi lại, ăn ở, xây dựng nhà ở cho công nhân… đáp ứng mong muốn chính đáng của người lao động. Trong năm 2022, cần triển khai xây dựng nhà ở tập thể cho công nhân Than Núi Béo, xây dựng nhà ở theo hướng đầy đủ tiện nghi, có thể chuyển đổi công năng từ nhà ở tập thể sang hộ gia đình. Trường Cao đẳng TKV và các đơn vị tiếp tục có các giải pháp, tập trung tháo gỡ giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, công nhân bỏ việc. Làm tốt công tác tư tưởng, bố trí xe đưa đón công nhân về nghỉ dịp Tết dương lịch 2022 và Tết nguyên đán Nhâm Dần. Công tác tuyên truyền cần có sự thống nhất, tuyên truyền về sản xuất, chăm lo, đãi ngộ người lao động, ứng xử với người lao động, trân trọng người lao động. Đặc biệt là cần nâng cao thời gian hữu ích trong ca làm việc, rút ngắn thời gian giao ca bằng ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian đi lại, chuẩn bị sản xuất.

Về các giải pháp dài hạn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đề nghị thực hiện chế độ tiền lương là giải pháp căn cơ. Công tác tuyển dụng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường Cao đẳng TKV và các công ty, thử nghiệm đào tạo theo hình thức “truyền nghề”; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, đi lại tối ưu nhất cho người lao động. Đồng thời lưu ý các đơn vị, năm 2022 sản lượng tăng, do vậy các đơn vị chủ động cố gắng không để thiếu lao động phục vụ cho sản xuất, đảm bảo hoàn thành kế hoạch, sản lượng được giao.

IV - MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

- Chỉ thị số 20-CT/ĐU, ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.        

- Sao lục số 573-SL/ĐU, ngày 22/12/2021 Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Kế hoạch số 578-KH/ĐU, ngày 27/12/2021 triển khai Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư./.     

Giá than và các kim loại cơ bản

Mặt hàng ĐVT Giá % thay đổi
Than USD/tấn 58.25 -0.21%
Đồng USD/lb 2.3485 1.25%
Chì USD/tấn 1,673.75 -0.36%
Aluminum USD/tấn 1,512.50 0.33%
Thiếc USD/tấn 14,960.00 -0.88%
Kẽm USD/tấn 1,938.00 0.36%
Nickel USD/tấn 11,695.50 -0.02%

Các đơn vị thành viên