• 0:17 Thứ Bảy, 24.6/2017
    kỷ luật đồng tâm
    Thực hiện Thông tư số 01 của Bộ LĐTBXH và Bộ Y tế về việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động. Xác định việc khám, phân loại sức khỏe...
    Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Công ty Xây...