• 6:59 Thứ Tư, 26.9/2018
    kỷ luật đồng tâm
    Đối với đào lò chuẩn bị thì công tác vận tải, tiêu than sau khi khoan nổ mìn tại các gương đào lò là một khâu quan trọng, quyết định đến năng suất...
    Nghị quyết của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Tập đoàn TKV giai đoạn 2017-2020